Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
         
     

Turistføreruddannelsen

Kære læser

I dette nyhedsbrev kan du læse om
•    Nyt fra studieledelsen
•    INUT:  Innovation og udvikling bæredygtig bynær naturturisme
•    Nye moduler på turistføreruddannelsen
•    Pressen om gratisguider i København
•    Verdenskulturarvsrådet – Roskilde Domkirke
•    Dialogmøde med årgang 2017
•    DR's danmarkshistorie - input i Ob1
•    Om nyhedsbrevet
 
 
 

Nyt fra studieledelsen

Mens guiderne har deres højsæson hen over sommerhalvåret, så har vi i studieledelsen haft travlt med bagvedliggende aktiviteter: forsknings- og udviklingsarbejde samt organisation.

Helt lavpraktisk er turistføreruddannelsens sekretariat flyttet tilbage til Hus 02, hvor undervisningen også foregår nu. Tidligere studerende vil nok nikke genkendende til geofagsalen på fotoet, hvor Charlotte Emmery stående giver instrukser til det nye hold.

I de to tidligere nyhedsbreve fra 2017 har vi præsenteret det treårige forsknings- og udviklingsprojekt ”Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme” (INUT). Vi følger op med seneste nyt nedenfor.

Her i efteråret har lektor Jane W. Meged orlov fra undervisningen for at kunne gennemføre en projektlederuddannelse.  Derfor vikarierer cand. mag og turistfører Sofie Cold-Ravnkilde på modulet med interkulturel kommunikation og pilotprojekt. Sofie er tilknyttet uddannelsen i forvejen, som gæstelærer.

Uddannelsens hjemmeside har fået et ansigtsløft ud fra den nye RUC-designmanual. I nær fremtid skal vi have produceret aktuelle korte videoer af ”livet som turistfører”. Formatet kunne være at nogle turistførere selv producerede en video på 2-3 minutter :-)
 
 

INUT: Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme

Projektpartnerne fra RUC, KU og Tegnestuen Norrøn har været i gang siden årsskiftet, så de første milepæle venter lige forude. I den ene af de i alt fire arbejdspakker har Norrøn præsenteret deres udspil til narrativer i de to bynære områder: Naturpark Amager og Nationalpark Skjoldungernes Land. Præsentationen foregik på en fælles inspirationsdag for projektpartnere, turudviklere og Advisory Board, hvor vi netop fik oplevet to narrativer ”Fjorden” og ”Jorden”. Formiddagen foregik til søs med Maritimt Forsøgscenter og frokosten med lokale råvarer stod ”Groakademiet” i Hvalsø for. 

De to forskere Jesper Holm og Berit Kaae fra Arbejdspakke 3 kunne samme dag præsentere deres definitionsramme for bæredygtig bynær økoturisme. Dette metodiske skriv med konceptudvikling bliver undervisningsmateriale på de to nye moduler, der udvikles i Arbejdspakke 2. hvor Turistføreruddannelsen konkret indgår. 

Inspirationsdagen for alle projektdeltagere tegner godt for turudviklingsprojektet, der er programsat i foråret 2018.  Her skal en gruppe på 20 entreprenante turistførere, naturvejledere og lokale aktører udvikle innovative ture i de to nævnte parker.  Nogle af aktiviteterne vil foregå sammen med studerende på såvel turistføreruddannelsen som bacheloruddannelsen i Natur og Kulturformidling på Skovskolen. Det vil være studieaktiviteter omkring den omtalte definitionsramme, ”nye målgrupper” samt studieture til de to parker.

Den 24. november holder INUT et seminar, hvor repræsentanter for de øvrige naturparker i Danmark vil deltage.  Læs mere om hele projektet på INUTs hjemmeside >

 

 

Nye moduler på Turistføreruddannelsen

Som milepæle skal vi i INUT udvikle og udbyde undervisningsmoduler med reference til projekttitlen ”Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme”.  Det nye hold studerende, som startede medio august, kan derfor se frem til et særligt tilrettelagt forløb i foråret 2018.  Første undervisningsgang foregik netop i Nationalpark Skjoldungernes land (se fotoet)

Det ene valgfrie modul tager afsæt i ”Innovation” og udbydes i foråret 2018. Der sker som nævnt i et fagligt samspil med både Skovskolen/KU og det omtalte udviklingsprojekt. I forårssemestret 2017 har vi høstet erfaringer med ”Elevatortaler” og ”Løvens hule” så entreprenørtankegangen inkluderes også.

Det andet modul bliver praksisorienteret og får fokus på entreprenørskab og produktudvikling. Dette modul skal forankres i uddannelsen og kan senere udbydes, som et efteruddannelses-
modul for de uddannede guider. Uddannelsens studieordning skal revideres, så modulerne kan gennemføres mere fleksibelt.

Samarbejdet med Skovskolen bliver et dynamisk møde mellem forskellige fagligheder i spændet mellem to stereotype, men udbredte forestillinger: naturformidleren har gummistøvlerne på og kulturformidleren er på stenbroen i det de højhælede!
 
Nutidens turistførere skal være klædt på til begå sig på et marked under stadig hastigere forandring. De skal kunne skifte fodtøj og tempo samt have mobilen ved hånden. Fremover skal de også formidle om bæredygtighed - eksemplarisk og lærende.
 
 

Pressen skrev om gratisguider i København

Politiken har i september bragt artikler dels om bæredygtig turisme, dels om gratisguiderne i København. De to guidevirksomheder er blevet meldt til politiet for betleri, og sagens resultat må afventes. Turistførerforeningens henvendelse til Borgerrepræsentationen er også under behandling. Min replik her kæder artiklerne sammen i perspektivet: guider og bæredygtig turisme

Bæredygtig turismeudvikling handler om, hvordan turismen bliver forankret i lokalsamfundet såvel økonomisk som fysisk, socialt og kulturelt. Den professionelle guide – turistføreren -  har i kulturmødet implicit en værtskabsfunktion med lokal forandring. En uddannelse er en dannelsesrejse med formelle kompetencer netop målrettet jobfunktionerne. ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” og ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” er to aktuelle mål ud af FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 

”Are you local?” Det er et nyt spørgsmål turistførerne får stillet. De meldinger studieledelsen får fra branchen og især fra turistførerne er, at de får flere og flere specialture, som skal tilpasset de enkelte grupper. Det er innovative ture med fornyelse og udfordringer. De ture, som kan standardiseres i form og indhold (= masseproduceres) bliver til gengæld overtaget af uuddannede guider - samt gratisguiderne. Der foregår en polarisering af produkter fordelt på guidetyper. Sat helt på spidsen kan turistførerne kobles sammen med en kvalitativ vækst, der også er med til at udbrede og sprede turismen, fremfor at skabe trængsel.

Gratisguiderne skilter direkte med, at de ikke bidrager til samfundets økonomi. Det er jo "Free". Det er en type turprodukt, der netop vokser i antal i centrum af byerne og ved de store attraktioner, hvor de lavest hængende frugter kan håndplukkes. I byer som Barcelona, Venedig og Amsterdam gør lokalsamfundet oprør mod turismens negative sider og København er faktisk godt på vej til at udvikle samme ubalancerede tilstande med trængsel i indre by.

Reference til artikler om gratisguiderne i Politiken den 11. september 2017 her

Og NEJ: Det er ikke et spørgsmål om guiden nu er født i Danmark eller ej!  En repræsentant fra Gratisguiderne bliver refereret for, at kritikken bunder i dette spørgsmål. Blandt de professionelle guider er der faktisk er overrepræsentation af veluddannede personer fra andre lande. På en årgang er der omkring 40 % udenlandsk fødte studerende på turistføreruddannelsen. Det samme forholdstal må gøre sig gældende for medlemmerne i Turistførerforeningen.

 

 

Verdenskulturarvsrådet – Roskilde Domkirke

 
Uddannelsesleder Susanne Haraszuk er medlem af det nye Verdenskulturåd for Roskilde Domkirke. Rådet har til formål at bistå menighedsrådet i at varetage Roskilde Domkirkes forpligtigelser som verdensarv.  På rådets 2. møde (20. sep. 2017) blev den nye strategi for bæredygtig turisme kort præsenteret, og den kommer på dagsordenen på næste møde i
januar 2018. 

Et andet punkt er et nyt initiativ til en kulturarvsdag i Roskilde. Den foreløbige dato er sat til lørdag den 26. maj.  Til den tid har turudviklerne i INUT-projektet nye turprodukter, som skal afprøves.  Kulturarvsdagen kunne være en mulig ramme for specifikke turprodukter.

 

 

Publikationer

Lektor Jane Widtfeldt Meged har her i 2017 fået publiceret to videnskabelige artikler:

Den ene artikel, som omhandler guidernes arbejdsliv, er publiceret i tidsskriftet Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism og har titlen: Guides Crafting Meaning in a Flexible Workinglife.

Den anden artikel indgår i bogen Collaborative Economy and Tourism: Perpectives, Politics, Policies and Prospects og har titlen: Working Within the Collaborative Tourist Economy:

Meged, J. W. (2017). Guides Crafting Meaning in a Flexible Workinglife.  Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. E-pub ahead of print. Her

Meged, J.W. & Christensen, M.D. (2017) Working Within the Collaborative Tourist Economy: The Complex Crafting of Work and Meaning.  (Eds) Gyimothy, S. & Dregde, D. Collaborative Economy and Tourism: Perpectives, Politics, Policies and Prospects. Springer: Cham.  203-220

 

 

Dialogmøde med årgang 2017

Hvert efterår inviterer vi forårets nye turistfører til et dialogmøde med uddannelsens studerende og studieledelsen, så vi kan tilpasse studiets elementer til de aktuelle og fremtidige behov. Dialogmødet foregår som gåhjemmøde den 10.10.2017 kl. 15-18 og kombineres med en workshop, som ekstern lektor Charlotte Emmery står for med titlen: Improvisationer og kropssprog. 

Gæster kan inviteres med. Kontakt uddannelseslederen på susanhar@ruc.dk på forhånd. Fotoet er fra translokationen ultimo april 2017.

 

 

DR’s danmarkshistorie - input i Ob1

Undervisningen i det obligatoriske modul Ob1”Danmark historisk set” foregår parallelt med, at DR sender de sidste fem episoder om danmarkshistorien. Der kommer sågar et overlap, når modulansvarlige Paul Hartvigson optræder, som biperson i episoden om enevælden.

Scenen er indspillet på Christiansborg, og omhandler Kronprinsens paladskup i 1786, hvor han spiller en af de ministre, der overrumples af en dristig manøvre fra den senere Frederik VI.
”Instruktøren kaldte mig efterhånden Guldberg” siger Paul, hvorfor han er sikker på, at han spillede Ove Høegh-Guldberg. Guldberg tog dette selfie.

 

Om nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet formidler viden om såvel nye tider, som nye sider af diplomuddannelsen til turistfører på Roskilde Universitet – bedre kendt som Turistføreruddannelsen på RUC. Intentionen med Nyhedsbrevet er samtidig at dele viden om den turismeforskning, der specifikt er relateret til professionen som guide.  

Nyhedsbrevet fra Turistføreruddannelsen kommer 3 gange årligt. De tidligere numre af Nyhedsbrevet kan læses på uddannelsens hjemmeside www.ruc.dk/turist.
 
Turistføreruddannelsen er en diplomuddannelse på Institut for Mennesker og Teknologi (IMT) på Roskilde Universitet (RUC).