Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
         
     

Nyhedsbrev nr. 10 - november 2019

Kære læser

 
I Nyhedsbrevet kan du læse om de nyeste tiltag på diplomuddannelsen til turistfører – populært kaldet Turistføreruddannelsen – og om aktuel turismeforskning i tilknytning til professionen.
 
Uddannelsen har gennem snart tre år (2017-2019) deltaget i forsknings- og udviklingsprojektet ”Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme” -  forkortet til INUT.  Afslutningskonferencen på INUT-projektet foregår den 28. november i København. Her vil resultaterne fra projektets fire arbejdspakker blive præsenteret. På uddannelsen har vi været ansvarlige for arbejdspakken ”Kompetenceudvikling og produktudvikling”.
 
I dette nyhedsbrev samler vi op på, hvordan INUT-projektet har udmøntet sig på uddannelsen og hvordan disse tiltag indgår i studieordningen. Vi har fået indarbejdet det bæredygtige perspektiv og  vi har udviklet to nye valgfrie moduler i innovation og entreprenørskab.
 
Vi præsenterer også den nye studieordning og tankerne bag. Modulerne har fået en skarpere profil og deles op i grundlæggende og mere udviklingsorienterede moduler. Strukturen har indbygget en fleksibilitet, så guidernes viden, færdigheder og kompetencer også kan tilgodese nye behov på markedet.
 
De valgfrie kan bruges, som efter- og videreuddannelse for guider og andre aktører på markedet. Vi holder et informationsmøde tirsdag den 3. december på RUC om optag på de nye moduler, som løber over 6 uger med start ultimo januar 2020.
 
Overskrifter i nyhedsbrevet:
  • INUT- aftryk på diplomuddannelsen til turistfører
  • Informationsmødet om de to valgfrie moduler
  • Afslutningskonference på INUT-projektet 
  • Ny studieordning 2019
 
 ARTWALK i Boserup Skov faciliteret af kunstnerisk leder Thomas Eisenhardt, Åben Dans, på  en af de 10 workshops i turudviklingsprojektet foråret 2018.

INUTs aftryk på diplomuddannelsen til turistfører

 
I nyhedsbrevene har vi løbende fortalt om aktiviteterne i arbejdspakken ” Kompetenceudvikling og produktudvikling” under INUT. Den største aktivitet har været et turudviklingsprojekt i foråret 2018. På uddannelsen udviklede og faciliterede vi et forløb på 10 workshops for en gruppe på 20 entreprenante guider og naturvejledere, der i forvejen arbejder professionelt med turudvikling. De samme workshops er indgået i studieaktiviteterne for uddannelsens studerende og et hold fra BA i Natur- og Kulturformidling på Skovskolen/KU.
 
Vi har innovativt bevæget os i krydsfelter mellem forskellige uddannelser, professioner og aktører i branchen.  Vi kunne eksperimentere med nye arbejdsformer og opbygge netværk i en tæt dialog med branchen.  I dag er ”Løvens hule”, hvor de studerende præsenterer deres turkoncepter for branchen, en indarbejdet studieaktivitet på de valgfrie moduler.
 
Årets nye turistførere og studerende på studietur til Amager Ressource Center med Amager Bakke i maj 2019.  Værket kan ses på lang afstand og fra mange steder i København. Derfor har det nye hold turistførere 2019 allerede indarbejdet baggrundsstof om værket på by- og slentreture.
 
INUT- projektet har sat flere konkrete aftryk på uddannelsen:
 
Det bæredygtige perspektiv er blevet skrevet ind i uddannelsens nye studieordning, og indgår nu formelt i turistførernes kompetenceprofil. Det er ikke nyt, at turistførere formidler om bæredygtige tiltag, klimaløsninger, cykelkulturen etc. Det er basisviden for en uddannet guide. Det afgørende nye er, at alle diplomuddannede guider får udvidet værktøjskassen til professionelt også at kunne forholde sig dynamisk til turisme og bæredygtighed.  Det handler både om guidens interaktion med turisterne og lokalsamfundet og om guidernes faglige engagement i branchen.
 
De to nye moduler inden for innovation og entreprenørskab er et kompetenceløft, der understøtter guidernes dynamiske tilgang til markedet, som turdesignere og -udbydere. Det er et konkret aftryk af INUT.  Innovationsmodulet blev gennemført i foråret 2019. Her deltog både uddannelsens studerende og en gruppe eksterne aktører fra branchen.  I foråret 2020 udbyder vi modulet igen sammen med det andet nye modul inden for entreprenørskab.
 
Innovationsfonden, der finansierer INUT, har også ønsket at sætte ”Educating travelers” på dagsordenen. Det er et begreb, som kan forbindes med en ansvarlig bæredygtig turismeudvikling. I kulturmødet face to face med turisten har guiden den direkte platform til at gøre en forskel. Det handler absolut ikke om at skulle løfte pegefingeren og belære turisten! Det handler om, hvordan guiden i sit valg af opmærksomhedspunkter og interaktion med og mellem turisterne og lokalsamfundet kan ægge til refleksion og eftertanke.  På uddannelsen fortsætter vi med at udvikle på guidens handlerum i relation til bæredygtig turismeudvikling.
 
I forlængelse af INUT udviklede turistførerne Eva Diekmann og Sofie Cold-Ravnkilde turproduktet Edge Zones. Udgangspunkt for samarbejdet var den konstatering, at nærvær og god tid er en forudsætning for bæredygtighed. Tværfaglig forståelse for bæredygtighed formidles i Edge Zones med blik til både by og bynatur omkring Naturpark Amager.
 

Informationsmøde om de to valgfrie moduler den 3. december

Vi inviterer til informationsmøde om de to valgfrie moduler tirsdag den 3. december her på RUC kl 16:30-18:00. Det foregår i bygning 02, hvor diplomuddannelsen til turistfører også holder til.
 
Informationsmødet henvender sig til både til guider og til andre aktører, som gerne vil arbejde innovativt med tur- og oplevelsesdesign og/eller ønsker at udvikle entreprenørskab inden for feltet. Der er en bred målgruppe, som spænder fra den aktive guide til aktører fra bureauer, kulturinstitutioner og transportvirksomheder. Alle er velkomne – også deltagere, som mest er nysgerrige på hvilke potentialer, der findes inden for guidning?
 
På mødet præsenterer vi de to moduler: ”Innovativ tur- og oplevelsesdesign” og ”Entreprenørskab inden for tur- og oplevelsesdesign”. Vi giver eksempler på, hvad tidligere studerende har arbejdet med.  Deltagerne får samtidig et indblik i studiemiljøet på RUC, arbejdsformer og lærerkræfter.
 
Det formelle indhold med målbeskrivelser og undervisningsdage/-tider bliver offentligt tilgængelig i slutningen af november. Se her - under forårssemestret 2020.  
 
Tilmelding til informationsmødet sker på uddannelsens hjemmeside, hvor der også vil ligge praktiske informationer såsom vejviser, parkeringstilladelse etc. Tilmelding her
 
Et valgfri modul er på 5 ECTS-point, hvilket svarer til en forventet arbejdsindsats på omkring 125 timer -heraf er omkring 30 konfrontationstimer med fremmøde. Studieaktiviteterne foregår på RUC med en enkelt studietur til København. Forløbet er på 6 uger med en pause undervejs i forbindelse med skolernes vinterferie.  Deltagerpris for et valgfri modul er kr. 6.000. 
 
Ansøgningsfrist for optag på modulet bliver mandag den 16. december.  For at blive optaget på modulet skal ansøgerne opfylde de ordinære optagelseskrav til en diplomuddannelse, dvs. minimum have gennemført en kort videregående uddannelse og to års relevant erhvervserfaring.
 
I nyhedsbrevet fra maj 2019 giver vi et eksempel på, hvordan en uddannet turistfører brugte modulet til at udvikle konceptet: Skræddersyede oplevelser på Lolland- Falster. Det handler ikke alene om bynær naturturisme, men også om relationen mellem land og by.
 
Læs mere her
 
“Meet my urban cow in Copenhagen – Private Guided Tour using public transport - A sustainable tour for the conscious traveler”. Dette er et af eksemplerne fra turudviklingsprojektet under INUT. Turistfører Henriette Kragh Brink er medejer af en græssende ko i Naturpark Amager. Produktet er internationalt tilgængeligt på bl.a. ToursByLocals' platform.
 

Afslutningskonference på INUT-projektet den 28. november

 
Afslutningskonferencen om innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme foregår på Københavns Universitet, som er partner i INUT sammen med Roskilde Universitet og arkitektvirksomheden Norrøn. 
 
INUT-projektet er et tværfagligt forskningsprojekt, som ønsker at beskrive, skabe og formidle bynær økoturisme. Baggrunden er, at naturturisme og storbyturisme ofte behandles som to separate turismesegmenter, hvor det enten er naturen eller kulturen, der er fokus på.  Med det stigende antal Natur- og Nationalparker, som er lokaliseret tæt på byer med turisme, åbner dette for nye kombinationer imellem relationer land/by og natur/kultur. De to ”laboratorier” i INUT er Naturpark Amager/ København og Nationalpark Skjoldungernes land/Roskilde.
 
Målet med INUT er jf hjemmesiden  ”at inspirere andre nationale og internationale turismeprojekter, incoming bureauer og investorer, til at udvikle urban økoturisme, promovere de turismeprodukter der udvikles i projektet og udføre de fysiske infrastrukturer som udvikles i prospektet”.
 
Ud over præsentation af resultater fra INUT har afslutningskonferencen tre eksterne oplægsholdere, som sætter resultaterne i perspektiv og spil:
  • Borgmester Leon Sebbelin, Formand for KLs Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, bidrager med ”Kommuner og bæredygtig turisme”. 
  • Søren Sattrup, Director Development & Concept Kilroy Int, har vinklen ”Rejsebranchen og Bæredygtighed”. Søren Sattrup kender INUT som paneldeltager i ”Løvens Hule”.
  • Frankling Feyed, PhD University of Luxembourg bidrager internationalt med en cace “Working with Nature Parcs in Luxenbourg”.
INVIO – Netværk for Oplevelseserhverv – som medvært sammen med INUT ved dagens sidste punkt: Fejring & Bobler og Netværk.
 
Læs mere om projektet på hjemmesiden her
 
Norrøn har identificeret og udpeget narrativer samt udviklingspotentialer for parkerne – og herunder udviklet konkrete forslag til infrastrukturelle tiltag, faciliteter og attraktioner i de to parker. Ovenstående illustrerer ”Den Blå Ringborg” - Vikingeskibsmuseet som fjordens attraktion. Med et stor cirkelslag sammenbindes og udvides museet i et landskabeligt greb, der peger tilbage på Vikingetidens ringborg
 
 

Ny studieordning 2019

 
Diplomuddannelsen til turistfører består fortsat af 5 obligatoriske moduler (benævnt Ob1-Ob5), et valgfrit modul og et afgangsprojekt. I alt 60 ECTS, som udtrykker, at det svarer til en 1-årig uddannelse på fuldtid. Uddannelsen bliver også fortsat udbudt på fuldtid på 1 år og på deltid og to eller flere år.
 
Uddannelsens studieelementer forbliver grundlægende de samme. Modulerne får imidlertid en skarpere profil og deles op i grundlæggende og mere udviklingsorienterede moduler. Strukturen har indbygget en fleksibilitet, så guidernes viden, færdigheder og kompetencer også kan tilgodese nye behov på markedet.
 
I studieordningen har vi også indarbejdet to tilbagevendende diskussionspunkter på møderne i den eksterne fagstyregruppe: Guidernes sprogniveau og aftagernes efterspørgsel på personlige guideprofiler.
 
I punktform er de nye tiltag:
  • Sprogkravet til arbejdssprog ved optag bliver hævet fra niveau B2+ til C1 i Den Europæiske Sprogportfolie. Sprogniveauet bliver knyttet til de moduler, der udprøver guidning på arbejdssproget.  Det bliver således muligt at blive indskrevet med arbejdssproget dansk og i løbet at studietiden at skifte arbejdssprog på niveau C1 ved at gennemføre en sprogvurdering.
  • Den praktiske træning bliver skarpere opdelt i to obligatoriske moduler på hver 10 ECTS. (Ob3 og Ob5) Det ene nye modul koncentrerer sig om guidning i bus (Ob3) mens et eksisterende modul (ob5) med slentreture og omvisning på kulturinstitutionerne fastholdes.  Der vil fortsat indgå guidetekniske discipliner i alle moduler.
  • Modulet med Interkulturel kommunikation (tidligere Ob4) bliver nedlagt og knyttes i stedet sammen med et udviklingsorienteret afgangsprojekt. Det studerende får flere muligheder for at arbejde innovativt med egne og nye profiler.
Den største strukturelle ændring sker på deltidsstudiet, hvor busmodulet (Ob3) ligger i foråret i det første studieår. De studerende på deltid kan fremover gennemføre en standard bytur med bus midtvejs i studieforløbet. Det andet studieår på deltid sætter fokus på udvikling af de personlige kompetencer i kulturformidling på slentreture, museer og øvrige besøgsmål.
 
I afgangsprojektet kan de studerende specialisere og/eller fordybe sig i en relevant problemstilling. Den nye struktur betyder, at guiderne i studietiden kan brede viften af transportformer ud til fods/lands, til vands og måske også i luften. Studieordningen lægger op til en større mangfoldighed og nye perspektiver for den professionelle diplomuddannede guide i Danmark.
 
Modulopbygningen i diplomuddannelsen kan samtidig tilgodese ønsker om efter- og videreuddannelse inden for tur- og oplevelsesdesign for øvrige aktører i branchen.
 
Læs mere om uddannelsens opbygning på hjemmesiden her